Wanneer is asbestinventarisatie conform SC540 verplicht?

SC-540Een asbestinventarisatie conform SC-540 is verplicht wanneer een gebouw of object van voor het bouwjaar 1993 gesloopt of gerenoveerd wordt. Er zijn diverse typen asbestinventarisaties. In nagenoeg alle gevallen handelt het om een type A of een type B onderzoek. Bij een type A onderzoek wordt een gebouw of object licht-destructief onderzocht. Bij dit onderzoek worden alle verdachte bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Alle genomen monsters worden conform NEN5896 geanalyseerd. Middels deze analyse wordt duidelijk of een bron asbesthoudend materiaal bevat. Tevens wordt middels deze analyse de soort(en) asbest en het percentage asbest bepaalt. Dit is van belang wanneer het aangetroffen asbesthoudende materiaal gesaneerd dient te worden. Indien bij een type A onderzoek een volledig beeld wordt verkregen van het gebouw of object dan behoeft er geen type B onderzoek te volgen!

Op basis van een type A onderzoek kan een type B onderzoek worden verricht. Dit is een vergaand onderzoek waarbij destructief onderzoek plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan spouwmuren, dakconstructies e.d. Dit onderzoek geeft een volledig beeld van het gebouw of object en mag geen uitsluitingen bevatten. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel plaats in samenwerking met een SC-530 (asbestverwijdering) gecertificeerd bedrijf. Zo wordt voorkomen dat er bij destructieve handelingen een mogelijke asbestbesmetting ontstaat.

Na de inventarisatie ontvangt u een heldere rapportage welke u een volledig beeld geeft van alle aanwezige asbestbronnen inclusief de risico-klasse. De rapportages worden digitaal aan u verstrekt. Optioneel is het mogelijk om een hardcopy rapportage te ontvangen.

 

knop