over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert, er gaten in worden gemaakt of als het ondeskundig wordt verwijderd.

Kopen of verkopen van een huis met asbest

Koopt u een huis, dan is de verkoper niet verplicht de eventueel aanwezige asbest te verwijderen. Als de verkoper niet weet of er asbest in de woning is verwerkt, kunt u een asbestinventarisatie uit laten voeren door een gespecialiseerd asbestinventarisatiebureau. De nieuwe huiseigenaar betaalt zelf de kosten van de asbestinventarisatie en de verwijdering van asbest, tenzij met de verkopende partij is afgesproken dat die de kosten op zich neemt. Als er asbest in de woning aanwezig is en de verkoper meldt dit niet aan u, dan kan sprake zijn van een verborgen gebrek.

Asbest in gebouwen en woningen

Asbest is tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, brandwerend, isolerend en goedkoop is. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. U moet voorzichtig omgaan met asbesthoudende materialen in uw woning. In de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van uw gemeente om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Sinds 1 juli 1993 is in Nederland het asbestverbod ingevoerd voor het beroepsmatig toepassen en verkopen van alle soorten asbest.

Komt u asbest tegen op uw werkplek

Op de plekken waar gewerkt wordt, moet het aanwezige asbest worden verwijderd. Als asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of tijdens werkzaamheden, zoals boren, zagen, wegbreken en schuren kunnen er asbestvezels vrijkomen. Als u in uw werkomgeving asbest tegenkomt, meldt dit dan bij uw werkgever. Die is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Uw werkgever moet maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen zodat werknemers geen gevaar kunnen oplopen. Werkgevers moeten bij de (mogelijke) aanwezigheid van asbest maatregelen nemen. Zo moet de werkplek worden afgezet en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie uitvoeren. Indien nodig moet het asbest worden weggehaald. De maatregelen staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).

Asbestbeheersplan voor scholen en gebouwen

Als asbest in een (school)gebouw risico’s oplevert voor de gebruikers; directie, leerlingen en ouders en andere gebruikers of bezoekers, moet het worden verwijderd. Als asbest in een (school)gebouw geen risico’s oplevert voor de gebruikers, dan kan het (school)bestuur er voor kiezen het asbesthoudende materiaal te laten zitten. In dit geval is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Hierin staat hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt en wanneer en hoe het asbesthoudende materiaal wordt gesaneerd. U kunt bij het (school)bestuur of de gemeente navragen of een (school)gebouw asbest bevat. Als bijv. een school een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren kunt u als ouder of leerkracht de resultaten daarvan inzien.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen

U mag alleen zelf asbesthoudend materiaal verwijderen als dit van hechtgebonden kwaliteit is. Het gaat dan om enkel en alleen losse en geschroefde producten. Zijn de producten bijv. gespijkerd, gelijmd, of ingemetseld dan mag men dat niet zelf en moet er een gespecialiseerd bedrijf komen om dit te verwijderen.
De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.
In een tweetal gevallen mag een particulier zelf asbest verwijderen. Het gaat dan om het zelf verwijderen van geschroefde asbesthoudende golfplaten waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn maar die geen dakleien zijn welke afkomstig uit een woning of een bijgebouw op het erf van die woning, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.
En het gaat dan om zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking dat afkomstig is uit een woning of een bijgebouw op het erf van die woning, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn.
Beide tot een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.
Er geldt dus een maximum aan wat u zelf mag verwijderen U mag per kadastraal perceel in totaal 35 m2 zelf verwijderen. U mag niet meerdere keren, bijvoorbeeld jaarlijks, gebruik maken van de vrijstelling.
Het totaal te verwijderen oppervlakte van alle keren samen mag het maximum van 35 m² niet overschrijden. Dit kan verschillen per gemeente. Informeer bij uw gemeente welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig en moet u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor vragen hierover kunt u met ons altijd contact opnemen wij staan u graag te woord of vraag dit na bij uw eigen gemeente.